Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Център за развитие на Югоизточен планов регион

Струмица 2400, бул. Маршал Тито, № 1-1, Северна Македония

Община Сандански

Сандански 2800, бул. Свобода № 14, България

+359 746 89099 (Централа)

+359 746 89055

obe_sandanski@abv.bg

sandanskibg.com

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.