Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Проведена кръгла маса - Дискусии относно смекчаването на изменението на климата в Република Северна Македония

На 29 и 30 јуни 2021 година во конференциска сала на хотел Сирус, Струмица, се одржа дводневна Тркалезна маса на која се дискутираше за ублажување на последиците од климатските промени во Северна Македонија и Бугарија, во рамките на проектот „Заеднички активности за спречување и да ги намалат последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш, кофинансиран од Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

На настанот присуствуваа претставници, експерти од локалните власти на прекуграничниот регион на двете земји Република Северна Македонија и Република Бугарија, претставници од невладини организации кои работат во полето на заштита на животна средина, претставници од образовниот сектор и други.

На Тркалезната маса беа споделени искуства и практики за ублажување на последиците од климатските промени во прекуграничниот регион во Р. Северна Македонија и Р. Бугарија, а исто така од страна на експерти беа презентирани методологијата за развој на општински локални акциони планови за климатски промени во Република Северна Македонија, локалната стратегија за климатски промени на општина Радовиш, како и дигитализацијата и употребата на ИКТ во борбата против климатските промени за рано предупредување од поплави и пожари.

На 29 и 30 юни 2021 г. в конферентната зала на хотел Сирус, Струмица, се проведе двудневна Кръгла маса за обсъждане на смекчаването на последиците от изменението на климата в Северна Македония и България, в рамките на проект „Съвместни дейности за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш, съфинансирани от Европейския съюз чрез Програмата Interreg-IPA за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

На събитието присъстваха представители, експерти от местните власти на трансграничния регион на двете страни Република Северна Македония и Република България, представители на неправителствени организации, работещи в областта на опазването на околната среда, представители на образованието сектор и други.

На кръглата маса бяха споделени опит и практики за смекчаване на последиците от изменението на климата в трансграничния регион в Република Македония. Северна Македония и Р. България, както и експерти представиха методологията за разработване на общинските местни планове за действие за изменение на климата в Република Северна Македония, местната стратегия за изменение на климата в община Радовиш, както и дигитализация и използване на ИКТ в борбата с изменението на климата за ранно предупреждение за наводнение и пожар.

В допълнение към дискусията и обмена на добри практики, опит и знания за прилагането на различни мерки за намаляване на ефектите от изменението на климата в общностите на общия трансграничен регион, в Република Северна Македония и Република България, беше организирано посещение на място на проекта за регулиране на коритото на река Сушица в о. Радовиш, където участниците се запознаха с хода и изпълнението на проекта, бяха запознати с различните фази на строителството, основните предизвикателства и въздействието върху околната среда.

Основната цел на проекта е да се приложат мерки за адаптиране към изменението на климата, свързани с намаляване на риска от наводнения в общините Сандански (Република България) и Радовиш (Република Северна Македония).

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Северна Македония CCI No. 2014TC16I5CB006.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.