Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

ИНФОРМАЦИОННО РЪКОВОДСТВО - КОЛЕКЦИЯ ОТ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА БОРБА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩНОСТИТЕ

ИНФОРМАЦИОННО РЪКОВОДСТВО - КОЛЕКЦИЯ ОТ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА БОРБА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩНОСТИТЕ

Негативните последици от изменението на климата се случват на глобално ниво и влияят все по-пряко върху ежедневието на хората.

Споделянето на добри практики и опит между местните общности и региони в различни страни в областта на смекчаването на изменението на климата е от решаващо значение за постигане на устойчиви резултати в тази посока, както на местно, така и на регионално и национално ниво, което позволява да се идентифицират нуждите и работещите решения , както и да ги прилага, когато е необходимо.

В тази насока Център за развитие на Югоизточен планов регион в партньорство с община Сандански разработи “Информационно ръководство  - Колекция от добри практики за борба с последиците от изменението на климата в общностите”, в рамките на проект „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020.

Информационното ръководство подчертава значението на добрите практики и изпълнените проекти с различни мерки за адаптиране към изменението на климата и рискове като наводнения, ерозия, суша и др. Избрани примери за добри практики включват успешни проекти от България и Северна Македония, както и европейски и международни примери за дейности и проекти за смекчаване на изменението на климата, фокусирани върху необходимостта от прилагане на така наречената зелена инфраструктура като устойчива мярка за борба с ефектите и предотвратяване на рисковете, свързани с изменението на климата.

Чрез това Информационно ръководство местните и регионалните заинтересовани страни могат да адресират идеи за подобряване на качеството на своите проекти, програми и политики за борба с последиците от изменението на климата и да осигурят устойчиво развитие на местните общности и региони.

Информационното ръководство като двуезичен документ на македонски и английски език в печатна форма е достъпно в помещенията на Центъра за развитие на Югоизточен планов регион и в електронен вид на следния линк: https://www.jointactions.eu/mk/publications.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.