Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Онлайн среща на екипа по проекта за „Съвместни мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш

В рамките на проект „Съвместни мерки за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовис“, финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA между R. България - Р. С. Македония, на 24 март 2021 г. (сряда) се проведе официална онлайн среща на екипа на проекта чрез платформата ZOOM, с цел спазване на препоръките и мерките на двете страни за предотвратяване на разпространението на вируса Corona.

Срещата беше организирана от Центъра за развитие на Югоизточния регион за планиране, в който участваха членове на екипа по проекта от двете партньорски институции в трансграничния регион.

Екипът по проекта на срещата обсъди хода на строителните работи за реконструкция на част от коритото на река Сушица в община Радовиш и строителни работи по подреждането на част от коритото на река Санданска Бистрица и районите за наводнения в община Сандански , дейности, които се провеждат в рамките на проекта съгласно приетия работен план. На срещата беше обсъдено и поставянето на нови цели за следващите месеци от изпълнението на проекта.

И накрая, ръководителят на Центъра за развитие на Югоизточния район за планиране, г-жа Жулиета Гюркова каза на екипа на проекта да остане в добро здраве с надеждата, че следващите срещи в рамките на проекта ще бъдат с физическо присъствие.

Проектът ще бъде реализиран до 12 юли 2021 г. и до края на проекта се планира да се проведе кръгла маса за обмен на практики, опит и знания относно различни мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата в общностите на трансграничните региона, както и открити семинари за повишаване на осведомеността сред младите хора за последиците от изменението на климата.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.