Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

ВТОРА ОНЛАЙН РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 16 април 2021 г. от 14:00 часа, чрез онлайн платформа „ZOOM”, се проведе втора работна среща на екипите по проект: „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш“ № CB006.2.12.062, по Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония“ 2014-2020.

На срещата беше обсъден напредъка на дейностите по проекта, а именно изпълнението на строително монтажните дейности по укрепването на част от коритото на река „Санданска Бистрица“ в село Лиляново, от страна на водещия партньор – община Сандански, както и изпълнението на строително монтажните работи по коритото на река „Сушица“ в община Радовиш, Р.Северна Македония от страна на втория проектен партньор - Център за развитие на Югоизточен планов регион. Партньорите по проекта обмениха актуален снимков материал от строителните обекти, чрез който добиха визуална представа за напредъка на дейността, както и за оставащите дейности за изпълнение. Бяха обсъдени детайли около изпълнението на предстоящите дейности по проекта - „Отворен семинар за осведомеността относно изменението на климата“ и „Кръгла маса – дискусии относно смекчаване на последиците от климатичните промени“, както и възможността за тяхното евентуално алтернативно изпълнение, в случай, че не бъдат облекчени наложените противоепидемични мерки и в двете държави.

Срещата приключи с взаимни пожелания от страна на двата партньора, относно оставащите срещи и дейности по проекта да бъдат изпълнени в благоприятни условия и без налагани ограничения.

Проекта е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.