Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Начало на строителните дейности за регулиране на коритото на река Сушица в Радовиш

На 22.02.2020 започна регулирането на коритото на река Сушица в Радовиш чрез проекта „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш“, финансиран от ЕС, чрез INTERREG - IPA Програма за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония, който се реализира чрез Центъра за развитие на Югоизточния район за планиране в партньорство с Община Радовиш и Община Сандански от България, като водещ партньор в проекта.

С този проект за трансгранично сътрудничество, една от основните дейности е подреждането на речното корито на река Сушица, с дължина 624 метра, което ще реконструира най-критичната част на реката, което създава големи проблеми при идването на водите.

В рамките на изпълнението се планира почистване на речното корито, установяване на каскадни прагове, стена на кей, подреждане на дъното, изграждане на стълби и рампи с цел създаване на достъп до реката и намаляване на отрицателните последици от наводненията и повишаване на обществената информираност сред население чрез включване на най-младите чрез изпълнение на дейности на открито за засаждане на дървета и залесяване на речния басейн.

Строителните работи на река Сушица са в размер на 324 206,88 евро и ще бъдат извършени от компанията JOVI KOMPANI от Мокрино. Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие. Общата стойност на проекта е 587.931,97 евро, от които съфинансирането от община Радовиш е на стойност 191.630,00 евро, а останалите средства са осигурени от ЕС и Министерството на местното самоуправление.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CCI 2014TC16I5CB006.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.