Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Тръжна процедура за строителство за корекция на част от коритото на река Сушица в община Радовиш

Тръжна процедура за строителство за корекция на част от коритото на река Сушица в община Радовиш

Референтен № CB006.2.12.062 – 03

Центърът за развитие на Югоизточния район за планиране стартира тръжна процедура за строителство за корекция на част от коритото на река Сушица в община Радовиш с финансова помощ от Програма за ТГС Interreg-IPA между Република България и Република Северна Македония. Тръжното досие е достъпно за проверка в офисите на Центъра за развитие на Югоизточния район за планиране, бул. Маршал Тито № 1 (първи етаж) и е публикувана на следните уебсайтове:

http://www.rdc.mk/southeastregion/   и  http://www.ipa-cbc-007.eu/public-tenders  ;

Цялото тръжно досие е достъпно на следния линк: http://www.ipa-cbc-007.eu/public-tenders/tender-procedure-works-regulation-part-riverbed-river-sushica-municipality-radovish .

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.