Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

На заключителната пресконференция в Струмица бяха представени резултатите от проекта “Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш”

На 06.07.2021 г. в Струмица се проведе заключителна пресконференция по проект „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш“, реализиран в партньорство с община Сандански от Република България и община Радовиш от Република Северна Македония.

Домакин на пресконференцията беше Центърът за развитие на Югоизточния район за планиране, в която участваха партньорите по проекта от община Сандански, България, както и другизаинтересовани страни и целеви групи от Югоизточния район за планиране.

Пресконференцията започна с приветствена реч от ръководителя на Центъра за развитие на Югоизточния район за планиране, г-н. Жулиета Гюркова, която е и ръководител на проекта.

„За съжаление все още се сблъскваме с факта, че някои хора не вярват в изменението на климата а сме наясно, че такива промени има много. Добре е, че напоследък във всички трансгранични проекти освен строителни дейности, в тях е включено и повишаване на обществената информираност за тези проблеми и тъкмо чрез такива проекти в бъдеще ще допринасяме за повишаване на обществената информираност сред гражданите “- каза г-жа Жулиета Гюркова.

Конференцията продължи с представяне на постигнатите резултати в рамките на проекта. С изпълнението на проекта бяха приложени мерки, които значително намалиха риска от наводнения в трансграничния регион, изградиха зелена инфраструктура за намаляване на негативните последици от наводненията и повишиха осведомеността на младите хора за последиците от изменението на климата.

В резултат на проекта част от коритото на река Сушица в община Радовиш, Република Северна Македония и част от коритото на река Сандански Бистрица в община Сандански, Република България, бяха успешно реконструирани, като по този начин се повиши безопасността от природни бедствия в трансграничния регион.

Проектът продължи 24 месеца и бе изпълняван от юли 2019 г. до юли 2021 г. Общата стойност на проекта е 587 931,97 евро.

Проектът се финансира от Европейския съюз и националните фондове на участващите страни.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.