Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Община Сандански

Водещ партньор

Община Сандански се намира в Югозападна България и е най-голямата община в областта. Тя обхваща площ от 1002 кв.м. - население от 46 113 души - 54 населени места, включително най-малкият град в България - Мелник.

Още от 2003 г. насам, Община Сандански е натрупалабогат опит в изпълнение и управлението на проекти със средства от Европейските фондове по различните оперативни програми и сектори. Дейността и е изразена предимно в предоставянето на административни услуги и подпомагане на гражданите в сферата на: административно, правно и информационно обслужване и човешки ресурси, гражданско състояние и регистрация, стопанска и инвестиционна политика, проекти и програми,счетоводство и финанси, устройство на територията и инфраструктурата и др.

Бяха създадени успешнопартньорства с побратимяване на градове от Европейския съюз, а също и извън територията на Европейския съюз. От предишния програмен период 2007-2013 г. от „Програмата за трансгранично сътрудничество“ България – Република Северна Македония, бяха изпълнени редицапроекти, които бяха отчетени, платени и завършени успешно.

Център за развитие на Югоизточен планов регион

Партньор 2

Центърът за развитие на Югоизточния планов регион като един от осемте центъра в страната започна работа през декември 2008 г. Създаден е съгласно Закона за балансирано регионално развитие (със статут: юридическо лице) от десетте местни правителствени звена които са част от Югоизточния район за планиране - Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелиня, Дойран, Конче, Ново село, Струмица и Радовиш.

Основната цел и мисия на Центъра е да намали регионалните различия в икономическото развитие, развитието на селското стопанство, инфраструктурата, заетостта и туризма и опазването на околната среда, което би довело до устойчиво и балансирано регионално развитие.

Част от дейностите на ЦРЮПР са: изготвяне на проект за програма за развитие на региона, проект на план за действие за изпълнение на тази програма, подготовка на предложения за развитие на региона, координация на дейностите по изпълнение на програмата, осигуряване на професионална и техническа помощ при подготовката на програми за развитие на звена на местната власт, насърчава междуобщинското сътрудничество, изпълнението на проекти финансирани с фондове на ЕС и други национални и международни финансови ресурси и др.

В процеса на своята работа, Центърът за развитие е реализирал повече от 80 проекта.

Партньори в изпълнението на проектите са институции от Р. България, Р. Гърция, общини в региона и др., като проектите се финансират главно от Инструмента за предприсъединителна помощ „Програма за трансгранично сътрудничество“ на ЕС, Програмата за развитие на ООН (ПРООН), Бюрото за регионално развитие, министерства на правителството на Република Северна Македония, посолства на държави-членка на ЕС в страната и други европейски фондове.

За да осигури балансирано регионално развитие и да повиши качеството на живот на гражданите в региона, Центърът за развитие на ЮИПР непрекъснато работи по разработването на нови проекти и кандидатства за получаване на финансиране за тяхното изпълнение.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.