Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Основна информация

Обща стойност на проекта:

587 931,97 евро

от които за Община Сандански:

198 148.80 евро

Съфинансиране от ЕФ:

168 426.48 евро

Национално съфинансиране:

29 722.32 евро

Продължителност на проекта:

24 месеца

Начало на проекта:

12.07.2019 г.

Край на проекта:

12.07.2021 г.

Кратко описание

Поредицата от разрушителни природни бедствия през 2017 г. доведе до тежки човешки, екологични и икономически загуби в Европа. Районът е значително уязвим към изменението на климата, като в същото време е и много слабо подготвен да реагира адекватно на природни опасности и бедствия.

Наводненията имат сериозно влияние върху икономическата, социалната и местната ситуация в региона. Трансграничният регион е обект на проливни дъждове през лятото с повишена честота и продължителност. В резултат на това речните басейни на основните реки в някои критични райони не са в състояние да приемат водите на тези валежи. Това води до наводняване на терена и по-нататък до наводнения с изключително неблагоприятни последици за районите, като унищожаване на наличната инфраструктура - мостове, пътища, дори загуба на човешки животи и т.н.

В резултат на увеличените валежи община Сандански и община Радовиш пострадаха от наводнения, причинени от реките „Санданска Бистрица“ и река „Сушица“ и поради лошите метеорологични условия и изменението на климата, с което се подчертава голямата значимост на един такъв проект.

Дейности

1.Информационна и рекламна кампания - Основната цел на информационната и публична кампания е популяризирането на проекта, дейностите, събитията и европейския източник на финансиране сред основните целеви групи на проекта, заинтересованите страни и населението на целевия трансграничен регион в България и Северна Македония.

2.Изработка на Ръководство "Събиране на добри практики за борба с последиците от изменението на климата в общностите„ - За да се повиши осведомеността на всички заинтересовани страни, политиците и лицата, вземащи решения на трансграничните общности в България и Северна Македония, ще бъде подготвен сборник на добри практики за борба с последиците от изменението на климата в общностите в вид на информационно ръководство с наслов „Събиране на добри практики за борба с последиците от изменението на климата в общностите”. Ръководството ще представи добри примери и реализирани проекти за различни мерки за адаптиране към изменението на климата и свързаните с тях рискове като ерозия, наводнения, бури и суша и др.

3.Организиране на Открита работилница за осъзнаване на климатичните промени и "зелени" дейности в България и Северна Македония - С цел насърчаване на инвестициите, които ще се извършват както в трансграничните общности (Община Сандански и Община Радовиш), така също и да се повиши информираността на младите хора за последиците от изменението на климата и свързаните с тях рискове като ерозия, наводнение, бури и суша и т.н., в гр. Сандански и гр. Радовиш ще бъдат организирани две (еднодневни) отворени работилници и „зелени” дейности.

4.Организиране на Кръгла маса - дискусии за смекчаване на последиците от изменението на климата в България и Северна Македония За да се подпомогне дискусията и обменът на най-добри практики, опит и знания относно прилагането на различни мерки за намаляване на последиците от изменението на климата в общностите на общия трансграничен регион, в Република България и Република Северна Македония ще бъдат организирани две събития „Кръгла маса“. Като част от програмата на всяко от събитията ще бъдат организирани и посещения на място на двата речни участъка, където по проект се предвиждат да се извършат строителните работи.

5.Инфраструктурни дейности в община Сандански - Корекция на част от коритото и прилежащите участъци на река Санданска Бистрица - Като част от мерките за превенция от наводнения, като последица от климатичните изменения, дейността предвижда да бъде извършена корекция и укрепителни работи на някои обозначени като „рискови“ части от коритото на река Санданска Бистрица, конкретно в участъка минаващ между селата Лиляново и Стожа, община Сандански. Предвидено е изграждането на няколко корекционни стени с различна дължина и съоръжения на „габиони“ в съответствие с техническия проект, почистване и разположение на речното корито, укрепване и създаване на диги и речни брегове и други съгласно техническата проектна документация. Освен това ще бъдат включени и залесителни дейности по поречието на реката, като мярка за намаляване на ерозията и за намаляване на шума, създаден от речния поток.

6.Инфраструктурни дейности в община Радовиш – Корекция на коритото на река Сушица – Предвижда се да бъдат изпълнени дейности по корекция на 624-метров участък на река Сушица, минаващ през град Радовиш, чрез почистване на коритото на реката, направа на каскадни прагове, кей стена, почистване на дъното на коритото на реката, изграждане на стълби на стената на кея и рампи, които да осигурят достъп до реката. Ще бъдат изпълнени и залесителни дейности по поречието на реката, като мярка за намаляване на ерозията и шума, създаден от течението на реката.

Резултати

внедрени мерки за приспособяване към изменението на климата, свързани със значително намаляване на риска от наводнения в общините Сандански (Република България) и Радовиш (Република Северна Македония);

изградена зелена инфраструктура, която ще допринесе за намаляване на неблагоприятните последици от наводненията, което в същото време осигурява допълнителни ползи по отношение на съхранението на въглерод, намаляването на шума и биоразнообразието;

Повишена информираност и познаване на младите хора за последиците от изменението на климата и тяхното влияние върху трансграничния регион, както и за възможните мерки за справяне с тези проблеми;

насърчена комуникация и обмен на най-добри практики, опит и знания относно различните мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата между различните заинтересовани страни на общностите в общия трансграничен регион;

Подобрено качество на живота и повишена сигурност срещу природни бедствия в трансграничния регион.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.