Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Финална Прес Конференција за имплементација на проектот во о.Сандански

На 08 јули 2021 година од 11:30 часот во конференциската сала воХотел „Медите“ во градот Сандански, се одржа завршна конференција за проектот: „Заеднички акции за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општини Сандански и Радовиш „ бр. CB006.2.12.062, во рамките на Програмата Интеррег-ИПА за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 година.

На конференцијата беа презентирани главните резултати од спроведувањето на проектот, во кој беа спроведени активности за намалување на ризиците од поплавување во општините Сандански и Радовиш, преку зајакнување на идентификуваните проблематични области како бреговите и речните корита на реката Санданска Бистрица (Лилјаново) и реката Сушица (Град Радовиш).

Проектот е кофинансиран од ЕУ преку Програмата Интеррег - ИПА ЦБЦ помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI бр. 2014TC16I5CB006

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.