Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Записник од посета на терен на река Сушица во Радовиш

Време и место: 19-ти Февруари 2020 година, Општина Радовиш (град Радовиш)

Име на проектот: “Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш” со референтен број №CB006.2.12.062 финансиран преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI No.2014TC16I5CB006

Наслов на договорот: Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш

Референтен број: CB006.2.12.062 – 03

Време на одржување: Административната зграда на општина Радовиш од 12:00 до 13:00 часот, река Сушица - Радовиш од 13:00 до 14:00 часот.

Записникот од посета на терен е достапен на следниот линк: Записник од посета на терен

Дополнителни информации или појаснувања ќе се објавуваат на следниве веб страни: http://www.rdc.mk/southeastregion/ и http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.