Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

ОТВОРЕНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТТА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ВО ОПШТИНА САНДАНСКИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ

На 28 јуни 2021 година се одржа отворена работилница за подигнување на свестта за климатските промени на местото на завршените работи за корекција и утврдување на делови од коритото на реката Санданска Бистрица, во делот што минува помеѓу селата Лиланово и Стоја, општина Сандански. Настанот се спроведува во рамките на проектот „Заеднички активности за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ (Уп. 12) .12.2011 година број CB006.2.12.0062), кој е кофинансиран од страна на Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

На настанот присуствуваа ученици од 1-то основно училиште „Климент Охридски“ и од Земјоделското средно стручно училиште „Климент Тимиријазев“ од Сандански, како и претставници на локалната општинска администрација. Како дел од програмата на работилницата беа спроведени „зелени активности“ - засадување дрвја, тематски забавни игри и сл.

Главната цел на проектот е да се спроведат мерки за прилагодување на климатските промени поврзани со намалување на ризикот од поплавување во општините Сандански (Република Бугарија) и Радовиш (Република Северна Македонија).

Проектот е кофинансиран од Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија CCI бр. 2014TC16I5CB006

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.