Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Прашања и одговори во рамките на тендерската постапка за изведување на Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш

Прашања и одговори во рамките на тендерската постапка за изведување на „Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш“

Референтен број: CB006.2.12.062 – 03

Прашањата и одговорите во рамките на тендерската постапка за изведување на „Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш“ во рамките на  ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Р. Северна Македонија  CCI No.2014TC16I5CB006 се достапни на следниот линк: ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.