Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Тркалезна Маса - Дискусии за ублажување на ефектите од климатските промени во Бугарија и Северна Македонија во општината Сандански

На 21 и 22 јуни 2021 година во конференциска сала на хотел Медите, Сандански ќе одржи дводневна конференција „Тркалезна маса“ со дискусии за ублажување на климатските промени во Бугарија и Северна Македонија, во рамките на проектот „Заеднички активности за превенција и намалување на катастрофи во општините Сандански и Радовиш “(Уп. БР. CB006.2.12.0062), кој е кофинансиран од Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република на Северна Македонија “2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

Предвидено е претставници / експерти од локалните власти на прекуграничниот регион на двете земји Република Бугарија и Република Северна Македонија, експерти / претставници на невладини организации со еколошки профил, претставници на универзитети и други академски / истражувачки институции од прекуграничниот регион ќе учествува во настанот.

Покрај дискусијата и размената на најдобрите практики, искуство и знаење за спроведување на различни мерки за намалување на ефектите од климатските промени во заедниците од заедничкиот прекуграничен регион, во Република Бугарија и Република Северна Македонија, ќе биде организирана и посета на местото на завршените работи за корекција и утврдување на некои назначени како „ризични“ делови на коритото на реката Санданска Бистрица, како дел од програмата на настанот, во делот што минува помеѓу селата Лиланово и Стоја , Општина Сандански. Учесниците ќе добијат информации за проектот, ќе се запознаат со различните фази на изградба, главните предизвици, влијанието врз животната средина итн.

Главната цел на проектот е да се спроведат мерки за прилагодување на климатските промени поврзани со намалување на ризикот од поплавување во општините Сандански (Република Бугарија) и Радовиш (Република Северна Македонија).

Проектот е кофинансиран од Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија CCI бр. 2014TC16I5CB006

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.