Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Потпишан договор со општина Радовиш за заедничка реализација на проект од Програмата за прекугранична соработка

На 31 јули 2019 година во општина Радовиш од страна на Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-а Жулиета Ѓуркова и Градоначаникот на општина Радовиш Г-н Герасим Конзулов се потпиша договорот за заедничка реализација на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во партнерство со општина Радовиш ќе го имплементираат заедно со општина Сандански од Р. Бугарија.

Предмет на овој Договор е заедничка реализација на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ вклучувајќи инфраструктурни активности со уредување на дел од реката Сушица во општина Радовиш како краен корисник од проектот.

Преку овој Проект ќе се уреди коритото на реката, а ќе се изврши и пошумување и позеленување околу коритото со што ќе се направат чекори кон намалување на негативните последици од поплавите како и кон прилагодување на климатските промени во иднина. Исти такви активности ќе се реализираат и од другата страна на гараницата, односно во општина Сандански, со што ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните во прекуграничниот регион преку зголемување на безбедноста од природни катастрофи.

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.