Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Тендерска постапка за Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш

Тендерска постапка за Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш

 

Референтен број:  CB006.2.12.062 – 03

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка „Изведување на градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш“ со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Р. Северна Македонија Тендерската документација е достапна на увид во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, бул. Маршал Тито бр. 1 (1-ви спрат), Струмица, Р.С. Македонија и е објавена на следниве веб страни:

http://www.rdc.mk/southeastregion/ и http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.

 

Крајниот рок за доставување на понудите е до 16.00 часот (локално време), на 18.03.2020 година.

 

Дополнителни информации или појаснувања ќе се објавуваат на следниве веб страни: http://www.rdc.mk/southeastregion/ и http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.

 

Комплетната тендерска документација може да ја преземете од следниот линк: http://www.ipa-cbc-007.eu/public-tenders/tender-procedure-works-regulation-part-riverbed-river-sushica-municipality-radovish.

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.