Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Одржана последната работна средба по проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“

На 05ти и 6ти јули 2021 година во Струмица се одржа последниот состанок на проектниот тим во рамките на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија - Р. С. Македонија.

На состанокот проектниот тим дискутираше за постигнатите резултати, индикатори, импактот којшто го има проектот врз целните групи, а исто така беа разменети искуства и практики за надминувањето на предизвиците со кои проектните тимови од прекуграничниот регион се справуваа за време на спроведувањето на проектот.

Со овој состанок се заокружи и затворањето на Проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ кој завршува на 12ти јули, 2021 година.

На состанокот членовите на проектниот тим изразија задоволство од успешното реализирање на проектот и одличната меѓусебна соработка, со надеж и амбиции за продлабочување и унапредување на истата со што повеќе плодни и успешни прекугранични проекти во иднина.

Проектот е финансиран од Евопската Унија и Националните Фондови на земјите учеснички.

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.