Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Информативeн водич - Збирка на добри практики за справување со последиците од климатските промени во заедниците (БГ/АНГ)

Една од целите на овој Водич е да презентира примери на спроведени проекти со различни мерки за прилагодување кон климатските промени и поврзаните ризици како што се ерозија, поплави, бури, суша, итн. Избраните примери вклучуваат успешни проекти и од Бугарија и од Северна Македонија (вклучувајќи го и прекуграничниот регион), како и европски и меѓународни примери за активности за ублажување на последиците од климатските промени и проекти кои се фокусираат на употребата на зелената инфраструктура. Посебен акцент е ставен на имплементација на заеднички и интегрирани проекти, имплементација во партнерство меѓу општините, регионалните и националните власти на Република Бугарија, Република Северна Македонија, Грција, Романија и Турција, како дел од Програмите за прекугранична соработка меѓу овие земји.

Download

Информативeн водич - Збирка на добри практики за справување со последиците од климатските промени во заедниците (МК/АНГ)

Една од целите на овој Водич е да презентира примери на спроведени проекти со различни мерки за прилагодување кон климатските промени и поврзаните ризици како што се ерозија, поплави, бури, суша, итн. Избраните примери вклучуваат успешни проекти и од Бугарија и од Северна Македонија (вклучувајќи го и прекуграничниот регион), како и европски и меѓународни примери за активности за ублажување на последиците од климатските промени и проекти кои се фокусираат на употребата на зелената инфраструктура. Посебен акцент е ставен на имплементација на заеднички и интегрирани проекти, имплементација во партнерство меѓу општините, регионалните и националните власти на Република Бугарија, Република Северна Македонија, Грција, Романија и Турција, како дел од Програмите за прекугранична соработка меѓу овие земји.

Download

Банер на проектот

Download

Проектен лифлет на македонски јазик

Краток опис на проектот, основни информации, активности и резултати.

Download

Проектен лифлет на англиски јазик

Краток опис на проектот, основни информации, активности и резултати.

Download

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.